Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Data wejścia w życie: 11.11.2020

Korzystając z serwisu Quizzclub.com (zwanego dalej "Witryna", "My") oraz powiązanych produktów i usług ("Usuługi"), Ty (określany poniżej jako "Użytkownik") akceptujesz wszystkie warunki określone w niniejszej Umowie licencyjnej użytkownika końcowego (niniejsza "umowa EULA") oraz w naszej Polityce prywatności, które są prawnie wiążącymi umowami między tobą a MNO GO APPS LTD ("MNO GO APPS LTD","My", "Nami" lub "Nas"). Jeśli nie zgadzasz się na warunki określone w niniejszym dokumencie, nie korzystaj z żadnej z Usług świadczonych na tej Witrynie.

1. KORZYSTANIE/Licencja

1.1 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy EULA, QuizzClub udziela Ci ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie i otrzymanie dostęp do Usług wyłącznie do własnego osobistego, niekomercyjnego użytku, a nie do użytku na rzecz osób trzecich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna inna licencja, wyraźna ani dorozumiana, nie jest udzielana użytkownikowi, a QuizzClub zachowuje wszelkie prawa, tytuły i interes prawny co do Usług (w tym wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej). Aby uniknąć wątpliwości, nie możesz korzystać z Usług w celach komercyjnych lub nieosobowych bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody QuizzClub.

1.2 QuizzClub może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub przerwać świadczenie Usług (lub dowolną ich część), w tym dostępność dowolnej funkcji lub bazy danych, bez powiadomienia oraz żadnej odpowiedzialności. Ponadto, QuizzClub może nakładać ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczać dostęp Użytkownika do Usług (lub dowolnej ich części) bez powiadomienia oraz żadnej odpowiedzialności.

1.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie wszelkiego sprzętu, oprogramowania lub usług pomocniczych wymaganych do uzyskania dostępu i korzystania z Usług oraz za wszelkie związane z tym opłaty pobierane przez strony trzecie (które mogą obejmować, między innymi, opłaty na rzecz usługodawcy lub opłaty za przesyłanie danych). QuizzClub nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

1.4 Niniejsza umowa EULA również reguluje wszelkie przyszłe aktualizacje lub nowe wersje udostępniane na Witrynie, chyba że takim aktualizacjom przysługuje się oddzielna licencja, w którym to przypadku będą obowiązywać warunki tej licencji.

1.5 Korzystanie z niektórych Usług, na przykład tworzenie własnych pytań, może wymagać rejestracji przez zalogowanie się na swoje konto na Facebooku. Należy pamiętać, że ta czynność jest dobrowolna i podczas rejestracji QuizzClub otrzyma następujące informacje: Twój profil publiczny, adres e-mail i wszelkie inne dane wskazane w wiadomości przedstawionej w momencie założenia konta lub logowania. Pamiętaj, że możesz kontrolować zakres informacji dostępnych dla nas, dostosowując ustawienia prywatności swojego konta na Facebooku. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła do swojego konta oraz za wszystkie działania prowadzone z jego użyciem, i niniejszym zwalniasz QuizzClub z wszelkiej odpowiedzialności związanej z takimi działaniami. Nie wolno podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani wprowadzać w błąd przynależności do żadnej osoby lub podmiotu, w tym przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o koncie. Wyrażasz również zgodę na niezwłoczne powiadomienie QuizzClub o każdym faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa, nieautoryzowanym użyciu lub dostępie do Twojego konta związanego z tą Witryną. Chociaż QuizzClub nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez nieuprawnione użycie konta lub dostęp do niego, możesz ponosić odpowiedzialność za straty QuizzClub lub innych wynikające z takiego nieuprawnionego użycia lub dostępu.

1.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że możemy również okresowo gromadzić i wykorzystywać dane techniczne, treść i powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne o urządzeniu, oprogramowaniu systemowym i urządzeniach peryferyjnych, które są zbierane od czasu do czasu, aby ułatwić zapewnienie aktualizacji oprogramowania, wsparcia produktu i innych usług związanych z Witryną. QuizzClub może wykorzystywać te informacje, o ile są one w formie, która nie identyfikuje Twoją osobę, w celu ulepszania swoich produktów oraz świadczenia lub uruchamiania usług/technologii dla Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

1.7 Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej Witryny. Jeśli zarejestrujesz się bez zmiany ustawień, zakładamy, że zgadzasz się na otrzymywanie wszystkich plików cookie z tej Witryny. Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, znajduje się w naszej Polityce dt. plików cookies. Jeśli chcesz zmienić preferencje, możesz to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami tutaj.

2. Treści QuizzClub

2.1 Wszystkie materiały i treści wyświetlane, załączone, wbudowane, załadowane, opublikowane, wniesione i/lub użyte w naszej aplikacji, w tym, między innymi, w grach, quizach, listach, kanałach, tekstach, grafikach, logach, zdjęciach, obrazkach, oprogramowaniu, audio, wideo, animacjach i motywach (łącznie określane jako „Treść”), ale z wyjątkiem Treści Użytkownika (jak określono poniżej), są: (i) wyłączną własnością QuizzClub i/lub stron trzecich (jeśli dotyczy), (ii) chronione przez odpowiednie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, oraz (iii) przeznaczone wyłącznie do użytku w celach osobistych Użytkowników QuizzClub i mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2.2 Wszelkie zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (w tym nazwa i logo firmy) stanowią własność naszej firmy i/lub stron trzecich. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie i/lub kopiowanie, w całości lub w części, bez naszej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniej trzeciej strony. Oprócz innych praw oraz środków zaradczych przysługujących QuizzClub zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami, Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich innych uwag, informacji i ograniczeń dotyczących praw autorskich, dostępnych poprzez tę Witrynę.

2.3 QuizzClub nie przekazuje żadnych praw ani licencji w odniesieniu do informacji zastrzeżonych, patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych albo innych praw własności intelektualnej, niezalenie od tego, czy są one zarejestrowane czy nie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA.

2.4 Niedozwolone jest pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, przesyłanie, uczestniczenie w transferze lub sprzedaży, odtwarzanie, tworzenie produktów pochodnych, rozpowszechnianie, wyświetlanie lub wykorzystywanie w inny sposób Treści albo jakiejkolwiek jej części, o ile jednoznacznie nie wskazano inaczej w niniejszym Regulaminie. Nie stanowiąc odstępstwa od ogólności wymienionych powyżej ograniczeń, pobieranie, kopiowanie czy przechowywanie jakichkolwiek Treści w jakimkolwiek celu (w tym, między innymi, do użytku osobistego, nie komercyjnego) jest zabronione, chyba że wcześniej uzyskano wyraźną, pisemną zgodę QuizzClub lub właściciela praw autorskich, określonego w odpowiednich prawach autorskich dotyczących tych Treści.

2.5 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie zawarte lub dostępne za pośrednictwem Usług Treści oraz nie składamy żadnych zapewnień ani oświadczeń dotyczących takich Treści. Dodatkowo, nie będziemy odpowiedzialni za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność czy stosowność materiałów zawartych lub dostępnych za pośrednictwem Usług. Użytkownicy nieodwołalnie i w pełni zwalniają nas z odpowiedzialności za takie Treści.

3. Uwagi i wytyczne dotyczące Treści użytkownika

3.1 Funkcje Witryny pozwalają na tworzenie i tłumaczenie pytań ("Przedmioty Użytkownika") oraz przesyłanie, publikowanie, uwzględnienie i przyczynianie się do zawartości Usług jako części Przedmiotów Użytkownika (wraz z Przedmiotami Użytkownika stanowią "Treści Użytkownika"). Wszystkie Treści Użytkownika przesłane, opublikowane, uwzględnione lub w jakikolwiek inny sposób dostarczone do Serisu przez Użytkownika są własnością Użytkownika (jako rozliczenie pomiędzy stronami niniejszego Regulaminu), lecz Użytkownik niniejszym przyznaje nam (i) nieodwołalne, wieczyste niewyłączne, ogólnoświatowe, nieodpłatne, w pełni spłacone, podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na wykorzystywanie, kopiowanie, pobieranie, publikowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, zmianę, modyfikowanie, tworzenie produktów pochodnych i przechowywanie takich Treści Użytkownika, jak również pozwalasz innym na takie postępowanie w jakimkolwiek celu, w tym w celu przedstawienia lub umożliwienia funkcjonowania Usług; i (ii) nieodwołalne, wieczyste wyłączne, ogólnoświatowe, nieodpłatne, w pełni spłacone, podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na wykorzystywanie, kopiowanie, pobieranie, publikowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, nadawanie, rozpowszechnianie, zmianę, modyfikowanie, tworzenie produktów pochodnych i przechowywanie takich Treści Użytkownika w jakimkolwiek celu, w tym w celu przedstawienia lub umożliwienia funkcjonowania Usług (zwane dalej łącznie "Licencjami Użytkownika"). Aby uniknąć wątpliwości, Licencje Użytkownika pozostaną w pełnej mocy również po rezygnacji Użytkownika z Usług z jakiejkolwiek przyczyny.

3.2 Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że: (i) Treści Użytkownika są poprawne, kompletne, aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami, regulacjami i zasadami; oraz (ii) Użytkownik ma pełne i nieograniczone prawo oraz władzę do udzielania nam Licencji Użytkownika oraz przesyłania, publikowania, uwzględniania i udostępniania Treści Użytkownika w Usługach, bez naruszania praw autorskich, prawa do prywatności, praw publicznych, znaków towarowych ani żadnych innych umów, własności intelektualnej czy własności stron trzecich. Użytkownik ponadto zobowiązuje się i gwarantuje, że on/ona/ono ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści Użytkownika, które Użytkownik tworzy, przesyła, publikuje lub udostępnia w Usługach, jak również za uszkodzenia i straty Użytkownika lub stron trzecich z nich wynikających, i że Użytkownik przejmuje wszelkie ryzyko powstałe w związku z nimi. Użytkownik w jego imieniu zabezpiecza i zachowuje nas oraz innych osób ochronionymi przed wszelką odpowiedzialnością, ponoszeniem kosztów i wydatków (w tym rozsądne opłaty prawne), związanych z jakąkolwiek Treścią Użytkownika, jak określono poniżej w sekcji 9.

3.3 Użytkownik wyraźnie oświadcza i zgadza się, że nie sprawujemy żadnej kontroli, jak również nie mamy obowiązku nadzorować ani podejmować jakichkolwiek działań w sprawie Treści zamieszczonych, opublikowanych lub uwzględnionych na lub za pomocą Usług. Zastrzegamy sobie prawo (lecz nie zobowiązanie) do usunięcia, wyłączenia dostępu, edytowania, modyfikowania czy innej manipulacji Treściami Użytkownika zamieszczonymi na Witrynie w dowolnym czasie bez uprzedzenia oraz z jakichkolwiek przyczyn (w tym, między innymi, po otrzymaniu stawianych przez strony trzecie wniosków lub zarzutów dotyczących Treści Użytkownika, albo gdy stwierdzimy, że naruszasz postanowienia niniejszej umowy EULA).

3.4 Mimo że QuizzClub dołoży wszelkich racjonalnych wysiłków, by zachować materiały zamieszczone na Witrynie, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utworzenie kopii swoich Treści Użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za brak stosownych działań z Twojej strony w celu zachowania swoich Treści Użytkownika.

3.5 Dodatkowo, dostarczając do nas swoje opinie lub sugestie, zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i innymi drogami, dotyczące Witryny i/lub Usług, zgadzasz się z tym, że możemy używać je wedle naszego własnego uznania bez obowiązku wypłaty odszkodowania za takie opinie lub sugestie.

3.6 Nie możesz promować przemocy wobec innych osób, grozić ani nękać ich z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, kasty, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, przynależności religijnej, wieku, niepełnosprawności lub poważnej choroby.

3.7 Nie możesz publikować treści politycznych, religijnych, brutalnych lub dla dorosłych na swoim profilu QuizzClub ani w żadnej z naszych Usług. Potwierdzasz, że rozumiesz, iż przekleństwa, wulgaryzmy, rasizm oraz mowa nienawiści nie są dozwolone w nazwie użytkownika ani żadnej Treści wizualnej, które dodajesz do Witryny internetowej, w tym również w swoim profilu QuizzClub.

3.8 QuizzClub zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia treści propagujące przemoc, poniżanie innych, o charakterze propagandy politycznej lub religijnej, ponieważ może to stworzyć atmosferę zniechęcającą do korzystania z Usług. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Wytycznych, QuizzClub może również zablokować Ci dostęp do Usług lub usunąć Twoje Konto w dowolnym momencie bez powiadomienia.

4. Linki do stron internetowych stron trzecich

Dla zapewnienia wygody Użytkowników możemy udostępniać linki do stron internetowych lub aplikacji stron trzecich, jak również innych produktów lub serwisów, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Jeżeli zadecydujesz odwiedzić takie strony internetowe lub skorzystać z produktów lub serwisów stron trzecich, należy pamiętać, że będą wtedy obowiązywały ich własne warunki korzystania i polityka prywatności. Uważaj na swoje działania oraz na wszelkie informacje, które ujawniasz za pośrednictwem serwisów takich stron trzecich. QuizzClub nie robi żadnej gwarancji ani oświadczenia co do stron internetowych, serwisów czy produktów takich stron trzecich. My również nie popieramy ani nie możemy zagwarantować, że będziesz zadowolony z produktów/serwisów, które kupujesz lub pobierasz od takich stron trzecich. Nie odpowiadamy w jakikolwiek sposób za Twoje interakcje z takimi stronami trzecimi. Zdecydowanie zachęcamy do podjęcią wszelkich środków ostrożności, które uważasz za potrzebne i stosowne przed sfinalizowaniem jakiejkolwiek online czy offline transakcji.

5. Ograniczenia

5.1 Szanujemy własność intelektualną innych, dlatego traktujemy ochronę praw autorskich oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej bardzo poważnie i prosimy naszych użytkowników o wzajemność w tym zakresie. W związku z tym, Użytkownik gwarantuje, zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie używał Usług w sposób niewłaściwy ani nie będzie upoważniał do tego stronę trzecią. Użytkownik gwarantuje, że nie będzie przesyłał, wyświetlał, publikował, uwzględniał i/lub przyczyniał się do pojawienia się na/za pomocą Usług jakichkolwiek materiałów lub treści (w tym Treści Użytkownika), które: (a) naruszają, nadużywają czy w jakikolwiek inny sposób zagrażają prawu autorskiemu, patentowemu, znakom towarowym, tajemnicom handlowym lub innym prawom własności intelektualnej, jak również prawom umownym stron trzecich; (b) wykazują tajemnice handlowe innych, chyba, że Użytkownik uzyskał na to zgodę właściciela.

5.2 Użytkownik niniejszym gwarantuje, zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie używał Usług w sposób niewłaściwy ani nie będzie upoważniał do tego stronę trzecią. Użytkownik gwarantuje, że nie będzie przesyłał, wyświetlał, publikował, uwzględniał i/lub przyczyniał się do pojawienia w Usługach jakichkolwiek materiałów lub treści (w tym Treści Użytkownika), które: (a) mają charakter zniesławienia, nękania, grożenia lub naruszenia prawa innej osoby do prywatności; są w jakikolwiek inny sposób agresywne, wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób szkodzi, albo można zasadnie oczekiwać, że zaszkodzi, osobie bądź podmiotowi; (b) są nielegalne albo promują czy zachęcają do nielegalnych działań; (c) ujawniają czy przekazują komunikaty stworzone lub przeznaczone do uzyskania hasła, konta lub informacji prywatnych innych użytkowników QuizzClub; (d) ujawniają fałszywe, niepoprawne lub niekompletne materiały albo usuwają czy zmieniają jakiekolwiek treści, które nie zostały opublikowane przez Użytkownika; (e) zawierają wirusy, konie trojańskie (trojany), robaki lub inne programy komputerowe służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności Seriwsu czy jakiegokolwiek innego systemu, oprogramowania, sprzętu komputerowego bądź telekomunikacyjnego; (f) tworzą fałszywą tożsamość czy podszywają się pod inną osobę; (g) „śledzą” czy szykanują inną osobę; zakłócają spokój, są destrukcyjne, aspołeczne, w tym cokolwiek, co może być interpretowane jako „flamowanie”, „spamowanie”, „floodowanie”, „trollowanie” i „griefing” zgodnie z powszechnym znaczeniem i użyciem tych terminów w Internecie; lub (h) łamią jakiekolwiek miejscowe, państwowe, narodowe lub międzynarodowe prawa czy regulacje.

5.3 Dodatkowo, oprócz upoważnień wyraźnie zawartych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik nie będzie upoważniał stron trzecich ani nie będzie osobiście: (a) podejmować żadnych działań mających na celu obejście lub zakłócenie działania jakichkolwiek funkcji zabezpieczających Witryny; (b) publikować, rozpowszechniać, sprzedawać, ujawniać, udzielać sublicencji, wynajmować, wydzierżawiać, wyświetlać, zapewniać, przenosić prawa czy udostępniać Usług bądź jego dowolnej części stronom trzecim; (c) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, deasemblować czy w inny sposób próbować uzyskać ich kod źródłowy, zmieniać, odtwarzać bądź tworzyć produkty pochodne na podstawie Witryny, Usług lub ich dowolnej części; (d) korzystać z Treści na Witrynie za pomocą zautomatyzowanych środków, włączając przeczołganie, skrobanie, buforowanie lub inny sposób (za wyjątkiem tego, co może być wynikiem standardowych protokołów modułów wyszukiwania lub technologii wykorzystywanych w wyszukiwarkach za naszą wyraźną zgodą); lub (e) korzystać z Witryny i/lub Usług w sposób nielegalny czy niezgodny z niniejszą umową EULA.

6. Domyślne i rozwiązanie umowy

6.1 Licencja udzielona Użytkownikom na mocy tego Regulaminu jest ważna do czasu jej wygaśnięcia. Możemy niezwłocznie wypowiedzieć lub zawiesić Twoją licencję, konto lub możliwość dostępu do Witryny, Usług i/lub pewnych Treści bez wcześniejszego powiadomienia i jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli Użytkownik naruszy lub nie zastosuje się do któregokolwiek z niniejszych warunków albo za nieuczciwą, oszukańczą lub nielegalną działalność. W tym przypadku prawo Użytkownika do korzystania z Usług i dostępu do treści natychmiast wygaśnie. Wszystkie inne postanowienia niniejszej umowy EULA, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy (w tym, między innymi, prowizje właściciela, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności) pozostaną w mocy po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny. Zakończenie dostępu Użytkownika do Witryny i Usług oraz możliwości korzystania z nich nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań powstałych przed rozwiązaniem Umowy ani nie ogranicza żadnej odpowiedzialności Użytkownika przed QuizzClub, w tym, między innymi, wykonywanie jego obowiązków opisanych w EULA.

6.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić Twoją licencję, konto lub dostęp do Witryny i/lub Usług i/lub pewnych Treści, bez ograniczenia dostępnych praw i środków, które mogą nam przysługiwać, niezwłocznie po wystąpieniu każdej z następujących sytuacji: (i) jesteś zaangażowany w zamierzone lub niezamierzone postępowanie upadłościowe lub w inne postępowanie dotyczące niewypłacalności, rozwiązania, zaprzestania działalności, reorganizacji czy zadłużenia lub podobnych i postępowanie nie zostanie zawieszone w ciągu trzydziestu (30) dni; (ii) w przypadku Twojej niewypłacalności czy niezdolności do spłaty zadłużenia w miarę jego zapadalności w zwykłym obrocie biznesowym lub do dokonania cesji na rzecz Twoich wierzycieli; (iii) stajesz się przedmiotem fuzji lub konsolidacji, przekazujesz wszystkie lub istotnie wszystkie swoje biznesy i/lub aktywy na rzecz strony trzeciej, w wyniku czego, według naszego wyłącznego uznania, występuje istotna sprzeczność interesów w zakresie utrzymania Witryny; albo (iv) jesteśmy zdania, że ma miejsce lub może mieć miejsce niewłaściwe wykorzystanie Usług.

6.3 Uznajesz i zgadzasz się, że Usługi stanowią cenne handlowo materiały QuizzClub oraz że projektowanie i rozwój Witryny, Treści i innych materiałów odzwierciedla wysiłek wykwalifikowanych ekspertów ds. rozwoju i inwestycje znacznej ilości czasu oraz pieniędzy. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że szkody pieniężne nie będą wystarczające, aby zrekompensować QuizzClub w przypadku faktycznego lub grożącego naruszenia lub naruszenia niniejszej umowy EULA oraz że takiego rodzaju naruszenie może to nieodwracalnie zaszkodzić QuizzClub. W związku z tym QuizzClub ma prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie i uzyskać nakaz sądowy lub użyć innego środka zapobiegawczego, aby zaradzić takiemu naruszeniu, w tym odpowiedni dekret o konkretnym działaniu lub inne odpowiednie prawo do zadośćuczynienia.

7. Brak gwarancji

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO ORAZ, ŻE PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I STARANIAMI. O ILE WYRAŹNIE NIE OKREŚLONO INACZEJ, WITRYNA I USŁUGI DOSTARCZANE SĄ W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE DOSTĘP DO USŁUG BĘDZIE WOLNY OD ZAKŁÓCEŃ CZY BŁĘDÓW LUB, ŻE BĘDZIE SPEŁNIAŁ TWOJE INDYWIDUALNE WYMAGANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO NIE WYDAJEMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, JAWNE LUB DOROZUMIANE, ODNOŚNIE WITRYNY I/LUB USŁUG, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, WSZELKIE DOROZUMIANE WARUNKI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, KOMPATYBILNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI CZY KOMPLETNOŚCI.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

MY, AKCJONARIUSZY, DYREKTORZY, KIEROWNICY ORAZ PRACOWNICY NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE OBRAŻENIA CIAŁA CZY ŻADNE SPECJALNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY MAJĄCE ZWIĄZEK Z NINIEJSZYM PRZYZNANĄ LICENCJĄ ALBO TEŻ BĘDĄCE SKUTKIEM KORZYSTANIA CZY NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I CZY UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA I NIEZALEŻNIE OD TEORII PRAWNEJ. SZKODY WYŁĄCZONE PRZEZ NINIEJSZĄ KLAUZULĘ ZAWIERAJĄ, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, ZAHAMOWANIA KOMPUTERA, KOSZTY PRACY, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY MATERIALNE. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ QUIZZCLUB I NASZYCH AKCJONARIUSZY, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW, POWSTAJĄCA NA MOCY NINIEJSZEGO REGULAMINU CZY BĘDĄCA SKUTKIEM LUB JAKKOLWIEK INACZEJ ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W ŻADNYM RAZIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WARTOŚCI (I) STU DOLARÓW ALBO (II) RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ CZY SPRAWNOŚĆ MATERIAŁÓW, TREŚCI LUB ŚWIADCZONYCH USŁUG. KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY I STRATY POWSTAŁE W WYNIKU LUB TEŻ BĘDĄCE SKUTKIEM KORZYSTANIA I/LUB DOSTĘPU DO USŁUG, W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY I/LUB STRATY: (I) WYNIKAJĄCE Z ZAWIESZENIA, MODYFIKACJI, ZAPRZESTANIA DZIAŁANIA LUB BRAKU DOSTĘPU DO USŁUG; (II) WYNIKAJĄCE Z NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA, TYMCZASOWEGO LUB TRWAŁEGO BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG, BŁĘDÓW LUB ZANIECHANIA ( W TYM, MIĘDZY INNYMI, Z POWODU PRAC KONSERWACYJNYCH, AKTUALIZACJI I NAPRAW LUB TEŻ WSKUTEK AWARII ŁĄCZ TELEKOMUNIKACYJNYCH I SPRZĘTU); (II) DOTYCZĄCE ŚCIĄGANIA LUB PUBLIKOWANIA TREŚCI; ALBO (III) Z POWODU WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH CZY INNYCH PODOBNYCH NIEBEZPIECZNYCH CZY DESTRUKCYJNYCH PROGRAMÓW.

TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY, POWIĄZANYCH USŁUG LUB INNYCH SKARG POWINNY BYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

9. Odszkodowanie

Na nasze pierwsze żądanie zgadzasz się na zabezpieczenie i uznanie niewinności naszej, naszych akcjonariuszy, dyrektorów, kierowników i pracowników przed wszelką odpowiedzialnością, kosztami, stratami i wydatkami (w tym rozsądne opłaty prawne), które powstały w wyniku lub wskutek Twojego dostępu do Witryny, korzystania z Witryny, naruszenia warunków niniejszej umowy EULA albo też naruszenia jakichkolwiek praw (w tym, między innymi, prawa autorskiego i/lub innych praw własności intelektualnej) stron trzecich w wyniku korzystania z Witryny i/lub Usług.

10. Polityka prywatności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że za pośrednictwem Witryny możemy zbierać pewne dane i informacje o Użytkowniku. Gromadzenie i wykorzystanie takich informacji jest regulowane naszą Polityką Prywatności. Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś naszą Politykę Prywatności, i że zgadzasz się na jej warunki i ograniczenia.

11. Korzystanie z Witryny przez dzieci

Przestrzegamy wymogów COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), nie gromadzimy żadnych informacji odnośnie osób poniżej 13 roku życia. Nasza strona internetowa, produkty i usługi są skierowane do osób w wieku co najmniej 13 lat lub więcej. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj nam żadnych informacji o sobie, w tym imienia i nazwiska lub adresu e-mail. W przypadku, gdy dowiemy się, że zebrane Dane Osobowe należą do dziecka w wieku poniżej 13 lat bez zweryfikowanej zgody rodzica, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe.

  

Jeśli mieszkasz w strefie EOG, możesz korzystać z naszej Usługi tylko wtedy, gdy jesteś w wieku, w którym możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju lub jeśli została przekazana nam możliwa do zweryfikowania zgoda rodzicielska na korzystanie z QuizzClub.

  

Jeśli jesteś rodzicem i dowiadujesz się, że Twoje dziecko korzysta z QuizzClub i nie chcesz tego, skontaktuj się z nami pod adresem legal@quizzclub.com.

12. Zgłaszanie naruszeń własności intelektualnej

Cenimy intelektualną własność innych i prosimy Ciebie o wzajemność w tym zakresie. Odpowiadamy na wnioski o rzekomym naruszeniu praw autorskich tylko gdy są zgodne z prawem, i takie wnioski powinny być wypełnione z wykorzystaniem naszej Polityki DMCA. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub wyłączenia materiałów rzekomo naruszających prawa autorskie oraz do zawieszenia kont użytkowników dopuszczających się wielokrotnych naruszeń. Nasz wyznaczony przedstawiciel do rozpatrzenia wniosków o domniemanym naruszeniu praw autorskich w Usługach to:

Philip A. Nicolosi
Phil Nicolosi Law, P.C.
6735 Vistagreen Way, Suite 210
Rockford, IL 61107
Numer telefonu: 815-314-0022
Email: dmca@philnicolosilaw.com

13. Zmiany w umowie EULA

Niniejsza umowa EULA wraz z naszą Polityką Prywatności stanowi całą umowę między QuizzClub a Tobą w odniesieniu do licencji na korzystanie z Witryny oraz Usług, i unieważnia wszystkie poprzednie i równoczesne umowy dotyczące tego zakresu. Możemy aktualizować niniejszą EULA od czasu do czasu z uprzedzeniem lub bez. Po zaktualizowaniu, zmieniona umowa EULA zostanie opublikowany w Usługach. Zachęcamy do regularnego sprawdzenia umowy EULA pod kątem jakichkolwiek zmian. Jeśli kontynuujesz korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian, poddajesz się warunkom najnowszej wersji tej umowy EULA. Jeżeli nie zgadzasz z jakąkolwiek z wprowadzonych zmian, możesz zaprzestać korzystania z naszych usług. Jeżeli nie zaprzestaniesz używania Usług, będzie to uznane za zaakceptowanie przez Ciebie wprowadzonych zmian.

14. Kwestie jurysdykcji i lokalizacji

Niniejsza umowa EULA został ułożony i podlega prawu Cypru, bez kolizji z systemami prawa. Wyrażasz zgodę na rozpatrywanie w sądzie wszelkich spraw procesowych i rozszczeniowych wynikających lub mających związek z niniejszą umową EULA lub Witryną, a także, odbywanie się takich rozpraw jedynie we właściwych sądach znajdujących się w mieście Nikozji na Cyprze. Niniejszym wyrażasz zgodę, że poddajesz się wyłącznej jurysdykcji takich sądów w każdej takiej sprawie.

15. Pozostałe

15.1 QuizzClub w dowolnym momencie może przekazywać wszelkie swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy stronom trzecim bez zgody Użytkownika.

15.2 Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna, że pewne postanowienie niniejszej umowy EULA jest nielegalne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy EULA pozostają w pełnej mocy i są skuteczne.

15.3 Brak wprowadzania jakichkolwiek praw lub postanowień w niniejszą umowę EULA nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw lub postanowień, chyba że uznaliśmy inaczej w formie pisemnej.

15.4 ZASTRZEŻENIE FACEBOOKA: "Niniejsze Usługi nie są częścią witryny internetowej Facebook lub Facebook Inc. Ponadto, Usługi w żaden sposób NIE SĄ wspierane przez Facebook. FACEBOOK jest znakiem towarowym FACEBOOK, Inc."

16. Informacje kontaktowe

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza Skontaktuj się z nami albo wyślij do nas list na adres:
2637 E Atlantic Blvd #37635
Pompano Beach, FL 33062