Tytuł przyznawany przez władcę danego państwa, łączył się z nadaniem ziemi lub przywilejów dla obdarowanego na zasadzie dziedziczenia (primogenituralnie, secundogenituralnie lub dla wszystkich potomków), lub bez prawa dziedziczenia (szlachectwo osobiste), jako wyraz wdzięczności za działalność na rzecz państwa lub samego panującego. Duke (Wojewoda) to najwyższy od 1337 roku rangą tytuł szlachecki wśród parów Anglii, odpowiednik polskiego słowa wojewoda.

W dawnej Anglii nie istnieli wojewodowie (zob. earl). Średniowieczni wojewodowie angielscy wywodzą się od starofrancuskiej godności duc, co z kolei pochodzi z łacińskiego dux (wódz, przywódca).

Więcej informacji: ukwanderer.wordpress.com