Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przenoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się, między innymi: skały okruchowe (klastyczne) – powstałe w wyniku nagromadzenia materiału pochodzącego z rozkruszenia starszych skał, jego przetransportowania i osadzenia przez wodę, wiatr lub lód: skały bardzo drobnookruchowe (pelity): ił, iłowiec, łupek ilasty; skały drobnookruchowe (aleuryty): muł, mułowiec, łupki osadowe.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org